Жәмәәт мийнет шәртнамасы қабылланды.

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ мәжилислер залында                     «Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ ҳәм акционерлик жәмийеттиң кәсиплик аўқамлары комитети ортасындағы жәмәәтлик шәртнамасын қабыллаўға бағышланған мәжилис болып өтти. Онда Жәмәәтлик шәртнамасынын 2019-жылда орынланыўы ҳаққында баянат тыңланды. Баянатта атап өтилгениндей, өткен жылы 221 бәнттен ибарат Жәмәәтлик шәртнамасында белгиленген ўазыйпалар толығы менен орынланған болып, бул ушын 25 млрд 186 млн сўмнан артық қаржы жумсалған. Атап айтқанда улыўмахалықлық байрамлар мүнәсибети менен хызметкерлерди хошаметлеў ушын 6 млрд 456 млн сўм, ислеўшилердиң азық-аўқатлық затлар сатып алыўы ушын 3 млрд 544 млн сўм, мәдений-массалық иләжларды өткериў ушын 228, 1 млн, санаторий ҳам балалар дем алыў орайларына жолламалар ушын 48, 1 млн сўм муғдарында қаржы ажыратылған. Солай етип, акционерлик жәмийет хызметкерлер алдындағы миннетлемелерин толығы менен орынлаўға ерискен.

      2017-2019-жылларга дүзилген Жәмәәтлик шартнаманың 2019-жылда орынланыўы көрип шығылғаннан сон жаңа 2020-2022 –жылларға мөлшерленген Жәмәәтлик шәртнама додалаўга қойылды.

Сөзге шыққанлар жаңа Жәмәәтлик шәртнаманың тийкарғы жөнелислери бойынша өз пикирлерин билдирип, оны мақуллайтуғынын атап өтти.

   Мәжилис қатнасыўшылары 2020-2022 – жылларға мөлшерленген жаңа Жәмәәтлик шәртнамасын бир аўыздан мақуллады хәм қабыл етти.

«Қарақалпак аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ Баспасөз хызмети