Қанлыкөл районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы хабарлайды.

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖ,

Қанлыкөл районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы хабарлайды.

ҚАНЛЫКӨЛ РАЙОНЛЫҚ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯСЫ ТУТЫНЫЎШЫЛАРЫ ДЫҚҚАТЫНА!

    Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 23-октябриндеги «Электр энергетикасы тармақларын жедел раўажландырыў ҳам қаржыландырыў турақлылығын тәмийинлеў ис-илажлары ҳаққындағы» ПҚ-3981 санлы Қарарының талапларын орынлаў мақсетинде, Қанлыкөл районында 2019-жыл 28-ноябрь сәнесинен баслап Электр энергиясын есапқа алыў ҳәм қадағалаўды автоматластырылған (АСКУЭ) дизимине жалғанатуғын электрон электр есаплағышларға алмастырыў жумыслары басланады.

      Жоқарыдағыларды инабатқа алып, жоба тийкарында Қанлыкөл районында электроэнергиясы тутыныўшыларының электр есаплағышларын бийпул алмастырыў жумыслары әмелге асырылады.

    Алмастырыў ўақтында қайсы көрсеткиши пенен электр есаплағыш шешилгенлигин тутыныўшы ямаса тутыныўшының ўәкили ҳәм электр тәмийинлеўши кәрханасы қәнийгеси менен Мәжбүрий орынлаў бюросы қәнийгелери көриўи шәрт. Усы шешип алынған электр есаплағыш көрсеткишинен келип шығып тутыныўшының қарыздарлығы (дебитор-кредитор) анықланады. Есаплағыш алмастырылғанда тутыныўшының өзиниң есап бетине алдынғы төленген төлемлери есапқа алынып, тутыныўшының есап бетиндеги артықша төлемлерине тәсир қылмайды яғный тутыныўшының өз есап бетинде сақланады.

    Жаңадан орнатылған электрон электр есаплағышларды есапқа ҳәм дизимге алыў жумыслары Қанлыкөл районлық электр тәмийинлеўши кәрханасы мәжбүриятына киретуғынлығын билдиреди.

    Электр энергиясын есапқа алыў ҳәм қадағалаўды автоматластырылған (АСКУЭ) дизимине алмастырылатуғын электрон электр есаплағышларды дизимге алыўда барлық қолайлықлар жаратылған.

    Сизлер мобил телефонларыңыз арқалы PAYNET, CLICК ҳәм PAYME арқалы төлемлерди әмелге асырыў мүмкиншиликлеринен пайдаланыўыңызды ҳәм әўере болып келип-кетиў ҳәмде узыннан-узын нәўбетте турып ўақытларыңызды босқа жибермеўиңизлерди соранады.

   Буннан басқа да Сизлердиң телефон номериңиз бизиң базаға бириктирилген болса кәрханамыздың kkaetk.uz сайтымыздағы «Главный меню - Персональный кабинет - Перейти в кабинет» арқалы барлық мағлыўматларыңызды көриў имканияты жаратылған. (есап бетиңизди жазасыз, парол сорайсыз, телефоныңызға парол келеди)

Ҳүрметли электроэнергиясы тутыныўшылары!

  «Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» АЖти, электрон электр есаплағышларды Электр энергиясын есапқа алыў ҳәм қадағалаўды автоматластырылған (АСКУЭ) дизимине кириўши есаплағышларға алмастырыў дәўиринде тосқынлық қылмай қәнийгелеримизге жәрдем бериўлериңизди сорайды.

«Қарақалпақ аймақлық электр тармақлары кәрханасы» акционерлик жәмийети ҳәкимшилиги